#ftrganoPONOSEN

NAMEN PROJEKTA

Kdaj si se nazadnje vprašal na koga si res pune ponosen?
Ponos je namreč tudi pot do moči za doseganje #ftrgano viskokih ciljev. Zato študentje Kluba mariborskih študentov želimo, da nam pri iskanju pravega ponosa pomagate  vi in dokažete, da veste, kaj pomeni biti ponosen nase in na druge. Povejte nam na koga ste ponosni in zakaj. V začetek leta in vse kar ta prinaša tako stopimo zavedajoč dobrih ljudi in zgodb, ki nam jih daje življenje.

KAKO SODELOVATI?

Vaša naloga  je, da pod videje  vezane na natečaj na Facebooku ali Instagramu objavite fotografijo VAS in OSEBE na katero ste VI ponosni v svojem življenju, (mama, ata, kolegica, kolega, babica, … ). Zraven fotografije pripišite tudi, kdo je to in  zakaj ste nanj ponosni. Ne pozabite na #ftrganoPONOSEN. Sodelujete lahko z več fotografijami.

PROSLAVLJANJE v #FTRGANO PONOSNI PISARNI

S tem natečajem želimo proslavljati in širiti povezanost. Tako bodo VSI sodelujoči po zaključku natečaja povabljeni tudi na dogodek #ftrgano PONOSNA Pisarna, kjer vas čakajo darilca v obliki  1 brezplačne pijače zate in za osebo na katero si ponosen in pa objavljena skupna fotografija, ki jo bosta lahko odnesla domov. V ta namen vas bomo v primeru, da sodelujete z več fotografijami  prosili, da izberete svojo najljubšo. Štiri objave, ki bodo skladne z natečajem in bodo imele največ všečkov pa bomo objavili tudi v našem glasilu.

Seveda pa ne moremo podcenjevati niti nagrade, ki se skriva v  druženju z osebo na katero ste ponosni. Recite ji HVALA. Vaš ponos pa bomo proslavljali ob nastopu Slam zverinami in pa tistih, ki se jim bodo pridružili na odru.

#ftrganoPONOSEN na ODRU

Izražanje ponosa terja tudi pogum. A verjamemo, da ga ti imaš. Zato smo ti pripravili prostor na odru. Če imaš tudi ti poezijo, ki govori o ponosu ali drugih pozitivnih čustvih,  se nam lahko pridružiš. Da bomo lahko tvoje delo razdelili med prisotne in se tako dodatno povezali pa te prosimo, da ga nam pošlješ ob prijavi na dogodek, ki je obvezna. O svojem sodelovanju boš dobil tudi potrdilo.

* Oddana dela so avtorjeva last. Z oddajo avtor dovoljuje objavo del in njihovo uporabo v namene promocije natečaja ter aktivnosti projekta v tiskanih in spletnih medijih. Tudi z objavo fotografije pa se strinjate z njeno uporabo v namene projekta.

TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj bo potekal od 07. 01. 2020 pa do 26. 01. 2020. Sodelovanje s fotografijami je možno pod vsemi objavljenimi videji in objavami organizatorja, ki bodo označeni s #ftrganoPONOSEN.  Tvojo poezijo pa nam lahko pošlješ vse do 1. februarja, vključno s tvojo prijavo na dogodek.

PRIJAVA NA DOGODEK

Prijavnica za nastopajoče:

Prijavnica za ostale #ftrgano PONOSNE udeležence:

Naj rečemo samo še: Ne boj se in ne manjkaj. Prihajaš med #ftrgano dobre, #ftrgano PONOSNE ljudi, ki želijo proslavljati vse dobro kar jih je naučilo življenje. Seveda boš zraven, kajne?

Ponosno, tvoj KMŠ

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

1. člen – Splošne določbe

Organizator natečaja je društvo Klub mariborskih študentov (v nadaljevanju organizator).

2. člen – Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje tekom dogodka predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Pri delu natečaja , ki  poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook in Instagram, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka natečaj.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v natečaju.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.  

3. člen – Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev in potek natečaja je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

4. člen – Pravila nagradne igre

Datum začetka in zaključka natečaja je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v natečaju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v natečaju;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor pogoji natečaja pogojujejo sodelovanje v natečaju s tem da, udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja natečaja.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja natečaja brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Udeleženec s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

5. člen – Nagrade

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

6. člen – Izbira nagrajencev

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom natečaja ter izbor nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Izbor nagrajencev bo potekal na dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.

7. člen – Obveščanje nagrajencev

Udeleženec bo obvestilo in vabilo k prevzemu darila prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku natečaja.

S sodelovanjem v posamezni natečaju udeleženec soglaša, da ga v primeru zmage organizator objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«) oz. na spletni strani.

Rezultati natečaja  so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen – Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 EUR.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, dokaz o sodelovanju v natečaju. 

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

9. člen – Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom natečaja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posameznega natečaja osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev natečaja.

Udeleženec natečaja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe natečaja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali mobilna številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

S sodelovanjem v natečaju  udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

10. člen – Končne določbe

Udeleženci hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev natečaja,  če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook Profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@klub-kms.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@klub-kms.si 

 

Kandidati za volitve v organe 2020

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 4.11.2020 ob 17. uri na Vojašniškem trgu 5, 2000 Maribor. 

 

Kandidatka za predsednico:

1. Vanessa Žekš

Kandidatka za podpredsednico:

1. Maša Borkovič

Kandidati za Upravni odbor:

1. Nina Kitel 

2. Jan Ozvaldič

Kandidati za člana Nadzorne komisije:

1. Žan Murn

2. Elena Osrajnik

3. Gorazd Stolec

Kandidati za člana Častnega razsodišča:

1.Lučka Stopinšek

Razpis za volitve v organe Kluba mariborskih študentov, januar 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 11. 11. 2019 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 04. 01. 2020 za:

Upravni odbor

Predsednik

Podpredsednik

Nadzorna komisija

Častno razsodišče

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor) najkasneje do vključno 12. 12. 2019. Na vlogi naj piše »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Kandidat mora biti član društva KMŠ, da lahko kandidira v funkcijo.

Kandidatura mora vsebovati:

 • ime in priimek kandidata,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva kandidata,
 • potrdilo o vpisu,
 • kratki življenjepis,
 • vizijo razvoja Kluba.

Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 040 820 891 (Tim Gumilar) ali na spletnih straneh društva KMŠ.

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 04. 01. 2020 ob 17. uri v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor

 

PRILOGE: VOLILNI PRAVILNIK (Volilni_pravilnik_KMŠ-4) in obrazec za KANDIDATURO V ORGANE DRUŠTVA KMŠ (Kandidatura-2020-1)

 

Tim Gumilar,
predsednik Kluba mariborskih študentov

Maribor, 27. 11. 2019

1. Redna skupščina Kluba mariborskih študentov v letu 2020

Upravni odbor Kluba mariborskih študentov je na podlagi 53., 75. in 76. člena Statuta KMŠ na 11. redni seji, dne 11. 11. 2019 sprejel sklep št. 3 s katerim sklicuje

1. redno skupščino Kluba mariborskih študentov v letu 2020

V soboto, 4.1.2020, ob 17:00 uri, na Vojašniškem trgu 5, 2000 Maribor.

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine
 2. Izvolitev delovnega predsedstva
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo volilne komisije o popolnosti/nepopolnosti kandidatur za volitve organov Kluba mariborskih študentov
 5. Predstavitev kandidatov
 6. Vprašanja volivcev
 7. Volitve organov Kluba mariborskih študentov
 8. Razglasitev rezultatov in potrditev volilnega zapisnika
 9. Spremembe Statuta
 10. Potrditev čistopisa Statuta Kluba mariborskih študentov
 11. Imenovanje častnih članov
 12. Razno

Tim Gumilar,
predsednik Kluba mariborskih študentov

Maribor, 27. 11. 2019

Vstopnice za Ftrgatev 2019 že na voljo!

Maribor, 11. 10. 2019 – Letošnja 4. Ftrgatev se hitro približuje in vstopnice za ta edinstven dogodek so že na voljo. To leto organizatorji ponujajo novo možnost nakupa vstopnic, ki je hitra, inovativna in ugodna. Skupaj z mBills so pripravili prav posebne cene, pri katerih boste prihranili kar 5 EUR. 

Ftrgatev je praznik vseh tistih »ftrganih«, ki si upajo stopiti iz svoje cone udobja in prestopiti meje neznanega. Takšna je tudi zgodba Ftrgatve. Vsako leto organizatorji poskušajo narediti nekaj novega, kar bo ločilo dogodek od vseh drugih, privabilo obiskovalce in jim ponudilo drugačno izkušnjo. Tako bodo skupaj z mBills vsem omogočili hitrejši in edinstven nakup vstopnice. Da pa bo letošnja izkušnja »ftrganih« zares nepozabna, bo mBills vsem posameznikom, ki bodo nakup karte opravili s telefonom preko aplikacije mBills, na dan dogodka vrnil del kupnine vstopnice v višini 5 EUR. 

mBills bo na Ftrgatvi omogočil tudi digitalizirano plačevanje, kar pomeni, da bo nakup pijače in hrane še bolj enostaven, hiter in predvsem varen. 

Z nakupom preko mBills privarčuj 5 EUR

To leto si lahko vstopnico zagotovite z mBills denarnico, ki jo prenesete na telefon, s spletnim nakupom na eventim.si ali na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Mi osebno priporočamo nakup z mBills, saj boste dobili povrnjeno kupnino v višini 5 EUR. 

Člani na Ftrgatev za 1 EUR!

Nakup članskih vstopnic, ki stanejo 6 EUR, je možen samo preko aplikacije mBills.

Postopek nakupa karte za člane Kluba mariborskih študentov:

 1. na svoj mobilni telefon prenesite brezplačno aplikacijo mBills;
 2. na mBills naložite dobroimetje (na Petrolovih servisih ali v HopIn);
 3. v Pisarni in skenirajte člansko QR kodo;
 4. kupite vstopnico in mBills vam na dan dogodka povrne 5 EUR, ki jih lahko porabite na dogodku ali kjerkoli kasneje. 

Cena rednih vstopnic znaša 10 EUR, vendar je število vstopnic omejeno. Tudi za te karte bo povrnjena kupnina v višini 5 EUR, v kolikor karto kupite preko mBills aplikacije. QR koda za popust bo objavljena na vseh naših social kanalih, letakih ostalih tiskovinah.

Članske vstopnice bodo na voljo samo do 25. 10. 2019!

 

Redno vstopnico pa si preko mBills aplikacije lahko skeniraš  že tukaj! 

Ftrgatev 2019

FTRGATEV 2019 TUDI LETOS NE RAZOČARA

Čez dober mesec bo športna dvorana UŠC ponovno postala prizorišče že četrte Ftrgatve. 8. novembra, na praznik »ta ftrganih«, se bodo zbrali vsi študenti, mladi in mladi po srcu ter za en dan pobegnili od skrbi in ovir vsakdanjega življenja. Ali Ftrgatev tudi letos ne bo razočarala z večernim programom?

 

V preteklem mescu smo razkrili nastopajoče Ftrgatve 2019, ki bodo tudi tokrat poskrbeli za nepozaben in edinstven večer. Za en dan boste vsi obiskovalci pozabili na skrbi, ovire, s katerimi se srečujete in doživeli nepozabno izkušnjo. Dovolite, da vas Klub mariborskih študentov zapelje v adrenalinsko popoldne in večerno ekstazo odličnih izvajalcev. Tudi to leto bo pester glasbeni program navdušil vse obiskovalce mlajših in starejših generacij. Letošnji oder bo ponovno gostil enega in edinega gospoda s črno kitaro, Vlada Kreslina. Znova bomo plesali na etnične, pop rock, hip hop, reggea ritme srbske zasedbe S.A.R.S in za vrhunec večera bo poskrbela priljubljena slovenska rock skupina Mi2. Smo vas že navdušili?

Klub mariborskih študentov bo že na četrti Ftrgatvi, ki bo v petek 8. novembra ob 21. uri, poskrbel za nepozabno izkušnjo in odličen glasbeni večer. Pridite in si oddahnite od vsakdanjih skrbi.

 

ftrgatev-2019-kreslin  ftrgtev-2019

Postani AKTIVIST!

Klub mariborskih študentov vam ponuja delo v društvu, kjer si lahko naberete izkušnje iz različnih področji, poleg tega pa je delo plačano! Dodajte svojemu življenjepisu izstopajoče reference, ki so veliko študentom pomagale do prve uspešne zaposlitve!
 
RAZPISUJEMO mesto za:

 

VODJO PROJEKTA

Rad/a delaš v ekipi, si želiš novih izzivov, med tvojimi lastnostmi pa so organiziranost, kreativnost, samostojnost in odgovornost? Rad/a vodiš, koordiniraš, deliš naloge in imaš pregled nad dogajanjem? Si komunikativen⁄a, se držiš rokov, dosegaš ekipne cilje in pod pritiskom ohraniš mirne živce?
 
Svoje vodstvene sposobnosti lahko preizkusiš v vseh sekcijah našega društva. To pomeni, da če imaš več idej, lahko deluješ na več področjih, preizkušaš svoje zmožnosti in deluješ v različnih ekipah.
 
Okrepitev potrebujemo v sekciji za socialo in zdravstvo, kjer se izvajajo predvsem projekti z dobrodelno noto, krvodajalske akcije, dobrodelni razpisi in dogodki, izobražujejo na področju zdravstva.
 
Sekcija za šport in zabavo izvaja predvsem športne dogodke, tekmovanja in projekte, na katerih se po večini sprostimo in res zabavamo, a še vedno potrebujejo veliko koordinacije!
 
Mednarodna sekcija išče nekoga, ki ima rad potopisna predavanja, razmišlja izven okvirjev, se želi priučiti priprave evropskih razpisov in se ne boji sveta.
 
Dijaška sekcija je namenjena vsem dijakom, ki si želijo nekaj več. Dijaki, ki se zavedajo, da je v življenju še prostor za kaj več in si le – tega želijo kvalitetno zapolniti. Dijaki sodelujejo aktivno pri vseh sekcijah, ter pripravljajo svoje projekte in večere, ki so namenjeni primarno dijakom, hkrati pa se učijo in nabirajo pomembne kompetence za prihodnost. Smo te pravkar opisali, ali pa si vse to še želiš postati?
 
Sekcija za kulturo in izobraževanje organizira pojekte, ki članom prinašajo novo znanje, spodbujajo njihovo kreativnost in osebnostno rast.
 
Postani PROJEKTNI VODJA Kluba mariborskih študentov, kjer ti ponujamo kreativno okolje za razvoj potencialov in doseganje kariernih ciljev s polno podporo mlade in zagnane ekipe.

 

GRAFIČNEGA OBLIKOVALCA

Ali hodiš kdaj po ulici, gledaš reklame in plakate in takoj opaziš kaj bi ti drugače naredil/a? Ali so tipografija, barve in kompozicija nekaj kar te spremlja v vseh aspektih življenja? Se spoznaš na animacije? Si želiš pokazati svojo kreativnost širši javnosti in si ustvariti močan portfolio z delom na raznolikih projektih? Si zagnan/a kreativec/ka, ki ima oblikovno znanje, ampak se hkrati želi učiti, rasti in ustvarjati v izjemno kreativni ekipi, ki to dopušča in spodbuja? Če si se našel v opisanem ali si tega vsega šele želiš, si pravi⁄a za nas!
 
Postani GRAFIČNI OBLIKOVALEC Kluba mariborskih študentov, kjer ti ponujamo kreativno okolje za razvoj potencialov in doseganje kariernih ciljev s polno podporo mlade in zagnane ekipe.

 

ILUSTRATOR

Rad⁄a rišeš, ustvaršaj s svinčnikom, čopičem, pripravljaš umetnine v digitalni obliki, risanje na steno in majice pa ti ni tuje? Rad⁄a oblikuješ božične kartice, obogatiš promocijske letake ali časopis, dodaš življenje golim stenam, in si pozoren⁄a na majhne detajle? Si umetniška duša, ki išče svoj prostor pod Soncem in želi pokazati svoje sposobnosti, ter pridobiti nove? Si se našel⁄a v opisu, ali vsaj misliš da si se?
 
Postani ILUSTRATOR Kluba mariborskih študentov, kjer ti ponujamo kreativno okolje, ki bo spodbujalo za razvoj tvojih potencialov, ob sebi pa imaš polno podporo mlade in zagnane ekipe!

 

WEB OBLIKOVALEC

Rad/a oblikuješ, pripravljaš ali urejaš spletne strani? Ti priprava besedila in slikovnega gradiva za objavo na internetu predstavlja izziv? Imaš razvit čut za estetiko, dobro poznaš internetno tehnologijo in njene specifične lastnosti? Slediš novostim in rad oblikuješ zanimive oblikovne rešitve? Si se našel⁄a v opisu?
 
Postani OBLIKOVALEC SPLETNE STRANI Kluba mariborskih študentov, kjer ti ponujamo kreativno okolje za razvoj potencialov in doseganje kariernih ciljev s polno podporo mlade in zagnane ekipe!

 

TRŽNIK

Si komunikativen/a, spreten⁄a z besedami in ti le – teh nikoli ne zmanjka? Dobro sodeluješ v ekipi ter znaš jasno izražati svoje mnenje? Želiš izpopolnjevati svoje znanje, najti svoje mesto v poslovnem svetu, se naučiti poslovne komunikacije ter rasti in ustvarjati s pomočjo delavne, kreativne ekipe? Se želiš preizkusiti v iskanju sponzorjev in partnerjev, ter se naučiti komunikacije, ki pripelje do uspešnih sodelovanj?
Smo te pravkar opisali, ali pa se vsega tega želiš naučiti? Si se našel⁄a v opisu?
 
Postani TRŽNIK Kluba mariborskih študentOV, kjer ti ponujamo kreativno in stimulativno okolje za razvoj potencialov in doseganja kariernih ciljev s podporo mlade, a izkušene ekipe!

 

TEKSTOPISEC

Si spreten⁄a z besedami? Priprava daljših tekstov ti ni tuja, opis dogodkov in leposlovje pa te ne straši? Bi se rad⁄a preizkusil⁄a v pripravi vsega naštetega, pod mentorstvom in nato deloval⁄a samostojno? Ali pa še točno ne veš kako bi se spopadel⁄a z besedami, vendar veš, da se želiš učiti? Si se našel⁄a v opisu?
 
Če verjameš vase in svoje sposobnosti tekstopisja ali učenja le – tega, potem si več kot dobrodošel⁄a, da se pridružiš ekipi. Postani TEKSTOPISEC Kluba mariborskih študentov, kjer ti ponujamo kreativno okolje za osebnostni in karierni razvoj s podporo mlade in zagnane ekipe!

 

DIJAK AKTIVIST

Si dijak/dijakinja?
Se sprašuješ kaj ti prinaša prihodnost in ne želiš le čakati do mature, ko se boš prisiljen/a vprašati: »Kaj pa zdaj?«. Bi rad svoj prosti čas zapolnil/a z druženjem s pune ftrgano ekipo, bil/a del organizacijske ekipe zanimivih projektov, ki zajemajo širok spekter opravil ter si nabral/a izkušnje, ki te bodo oblikovale tako poklicno kot osebno?
 
Klub mariborskih študentov te išče! Potrebujemo osebo, ki je iznajdljiva, prilagodljiva in se ne ustraši nobene naloge. Želimo si osebo, ki je samoiniciativna, kreativna in motivirana za pridobitev novih veščin.
 
Se ti zdi, da smo te pravkar opisali? Potem si ti pravi/a za nas in mi pravi zate!
 
Postani del DIJAŠKE SEKCIJE Kluba mariborskih študentov, kjer ti ponujamo kreativno okolje za razvoj potencialov in doseganje kariernih ciljev s polno podporo mlade in zagnane ekipe.
 
Vsi zainteresirani, pošljite prijavnico, ki vključuje CV in motivacijsko pismo na alja.polner@klub-kms.si do 13. 10. 2019.
 
POGOJ: Študentski status vsaj še dve leti ali status dijaka.
,

Naše tajne: Libanon

Marhabaan!

Moje ime je Minea in danes vam bom na kratko predstavila Libanon.

Libanon je zelo majhna država, saj ima na polovici ozemlja Slovenije kar trikrat toliko prebivalcev. Teperature se čez dan nenehno gibljejo okoli 35°C in se ponoči spustijo na 25°C, medtem ko so prostori klimatizirani na le 15°C oz. popolno vzhodno okolje za prehlad.

Beirut

Beirut je prestolnica Libanona, ki meji na Sirijo, Izrael in Sredozemsko morje. Kar sem takoj opazila ob prihodu, so bili kontrasti med socialnimi statusi in arhitekturo. Tako imaš na eni strani premožne ljudi, oblečene v drage blagovne znamke, medtem ko na ulici nenehno srečuješ ženske, ki beračijo za denar skupaj z dojenčki in otroki. V predelu Hamra, kjer sem bivala en mesec, je veliko starejših stavb in na pol porušenih stolpnic, medtem ko v novejšem predelu Downtown lahko opaziš mnogo steklenih stolpnic in luksuznih blagovnih znamk. Nasprotja se kažejo tudi v veri, veliko je cerkev kakor tudi mošej. Večina prebivalcev se pogovarja v arabščini, pogosto pa med stavki uporabljajo angleške in francoske fraze. Nočno življenje je v mestu zelo bogato, saj je do 10:00 ure zjutraj skoraj vse zaprto, največji vrvež pa se zgodi ob 22:00 uri ter se nadaljuje v noč.  Vstopnine klubov se začnejo pri 20 EUR, cene alkoholnih pijač pa znašajo od 10 EUR dalje. Vsekakor se pri obisku splača ogledati veličastno Zaituna bay – marino, v kateri so zasidrane luksuzne jahte, ter si privoščiti pijačo ob razgledu iz mnogih barov in restavracij.

 

Zaitunay-bay-Libanon

Hrana

Libanonska hrana je vsekakor družbeni dogodek, ki ga moraš doživeti. Od na hitro pripravljenih kebabov pa do najrazličnejših mesnih plošč s številnimi omakami in prilogami zadovoljijo vse brbončice. V kolikor pa si želiš poskusiti preprosto vsakodnevno hrano, lahko na tržnicah in v majhnih lokalih dobiš riž, piščanca in zelenjavo z najrazličnejšimi začimbami – posebej zatar, ki ga dodajo skoraj povsod. Za posladek pa je obvezna baklava!

 

hrana-Libanon

Plaže

Neposreden stik Sredozemskega morja je razlog za številne plaže. Vse so urejene in za njih je potrebno plačati vsaj 10 EUR vstopnine, za katero pa že dobiš ležalnik s senčnikom. Voda je zelo nizka in kopaš se lahko samo na določenem območju, stopaš pa nenehno po gladkem kamenju, v večini pa to nadomesti mehka mivka kar tvori čudovit razgled in doživetje.

Eno večjih znamenitosti Libanona predstavljata iz morja 60 mestrov dvigajoči se skali, ki sta po svoji obliki golobjih kril in romantičnem sončnem zahodu dobili ime Pigeon rocks oz. Raouché Rocks.

 

Raouché-Rocks-Libanon

Sončno mesto

Baalbek tempelj zajema dve izmed največjih in najlepših ruševin rimskih templjev – tempelj Bacchus in Tempelj Jupitra. V Helenističnem obdobju se je imenoval Heliopolis, kar je pomenilo Sončno mesto in natanko enkrat na leto, Sonce vzhaja točno nad temljem ter osvetljuje to veličastno naselbino. Tempelj je v preteklosti prestal mnogo potresov, kar je pustilo opazne posledice na več 100 porušenih stebrih, ki so podpirali ogromne dvorane namenjene čaščenju bogov.

 

Baalbek-Libanon

Romarsko mesto

Harisa je pomemben romarski cilj, ki se nahaja visoko nad libanonskim mestom Jounieh. Večina turistov ob obisku dobi modre šale, s katerimi je potrebno zakriti ramena, ob vzponu do kipa Marije pa se ti razpre čudovit razgled na spodaj ležeče mesto in morje.

Kratek sprehod po hriboviti pokrajini Ftouh Keserwan te pripelje do jezera Jannet Chouwen, ki ti na višini 600 mestrov omogoča kopanje v osvežilni vodi s 14°C. To je predstavljal tudi edini kraj, kjer so se temperature gibale okoli prijetnih 20°C.

 

Harissa-Libanon    Chouwen-Libanon

Wadaeaan!

Avtor: Minea Šućur
Priredila: Tina Marinič

 

Potuj s KMŠ: Naše tajne je serija večih popotovalnih člankov, v katerih člani Kluba mariborskih študentov delijo svoje izkušnje in namige, ki so jih prinesli iz svojih potovanj.

,

Naše tajne: Verona

Ciao!

Moje ime je Atena in danes vam bom predstavila čudovito Verono v Italiji.

Romeo in Julija

V center mesta stopiš skozi vhod Verona Centro Storico, katerega ne moreš zgrešiti. Čudovito oblikovani oboki ti dajo občutek, kot da si pravkar postal del najbolj znane drame na svetu. Če zgodbo dobro poznaš se tega občutka ne boš znebil skozi celo mesto. Kmalu ob prihodu v center boš našel tudi kip Shakespearja, avtorja Romea in Julije. Tragična ljubezenska zgodba pa naj bi se odvijala prav tukaj, v Veroni.

 

Centro-storico-vhod

Opera

V centru stoji Arena di Verona, kjer pripravljajo nepozabne gledališke prestave. Arena lahko sprejme do 15.000 ljudi. Ob mojem obisku je bila na sporedu opera Carmen, nad katero sta bili navdušeni tudi moja mama in sestra. Opera Carmen se je odvijala v sklopu festivala Arena di Verona Festival – svetovno znani festival opere, ki se odvija vsako poletje.

Ob poslušanju opere in opazovanju dogajanja se mi je porodilo vprašanje, koliko časa in truda zahteva vse to, saj je dogajanje zares občudovanja vredno.

 

Arena-di-Verona

Via Mazzini

Na potepu skozi mesto ne morete zgrešiti glavne ulice Via Mazzini, ki povezuje Areno in Piazzo Erbe – najstarejši trg v Veroni. Na tem trgu boste vsak dan našli tržnico s sadjem, zelenjavo, oblačili, modnimi dodatki, spominki in še marsičem. Via Mazzini ima trgovine vseh znamk in želja, od malih butičnih trgovinic do prestižnih znamk in moje najljubše – Disney trgovine, ki prebudi vso nostalgijo.

A, da ne pozabim na najpomembnejše! Nikjer v Italiji, sploh pa ne v Veroni, ne smete izpustiti slavnega gelata – italijanskega sladoleda. Prav Via Mazzini vam bo postregla z odličnimi okusi na vsakem koraku!

 

Via-mazzina   

Zaključiti želim, kot sem začela – ljubezensko.

V centru mesta boste našli tudi hišo Romea in Julije. Na balkonu stoji kip Julije, ki je odličen kraj za fotografiranje. Ko se sprehodite po podhodu preberite kakšna ljubezenska sporočila, ki jih je pustilo nešteto parov. Na odhodu pa za srečo primite še Juljino dojko, ki je ena najznamenitejših atrakcij.

 

Romeo-in-Julija-hisa

Addio!

Avtor: Atena Bošnjak
Priredila: Tina Marinič

 

Potuj s KMŠ: Naše tajne je serija večih popotovalnih člankov, v katerih člani Kluba mariborskih študentov delijo svoje izkušnje in namige, ki so jih prinesli iz svojih potovanj.

Kandidati za volitve v organe 2019

Volitve za organe Kluba mariborskih študentov bodo potekale v okviru 2. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v soboto, 7.9.2018 ob 17. uri v prostorih Kluba mariborskih študentov, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor.

Kandidata za mesto častnega razsodišča:

1. Jan Ozvadič

2. Atena Bošnjak

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS:

1. Sebastijan Farkaš

Kandidat za svetnika Zveze ŠKIS:

1. Sebastijan Farkaš