#ftrganoPONOSEN

ftrgano ponosen

NAMEN PROJEKTA

Kdaj si se nazadnje vprašal na koga si res pune ponosen?
Ponos je namreč tudi pot do moči za doseganje #ftrgano viskokih ciljev. Zato študentje Kluba mariborskih študentov želimo, da nam pri iskanju pravega ponosa pomagate  vi in dokažete, da veste, kaj pomeni biti ponosen nase in na druge. Povejte nam na koga ste ponosni in zakaj. V začetek leta in vse kar ta prinaša tako stopimo zavedajoč dobrih ljudi in zgodb, ki nam jih daje življenje.

KAKO SODELOVATI?

Vaša naloga  je, da pod videje  vezane na natečaj na Facebooku ali Instagramu objavite fotografijo VAS in OSEBE na katero ste VI ponosni v svojem življenju, (mama, ata, kolegica, kolega, babica, … ). Zraven fotografije pripišite tudi, kdo je to in  zakaj ste nanj ponosni. Ne pozabite na #ftrganoPONOSEN. Sodelujete lahko z več fotografijami.

PROSLAVLJANJE v #FTRGANO PONOSNI PISARNI

S tem natečajem želimo proslavljati in širiti povezanost. Tako bodo VSI sodelujoči po zaključku natečaja povabljeni tudi na dogodek #ftrgano PONOSNA Pisarna, kjer vas čakajo darilca v obliki  1 brezplačne pijače zate in za osebo na katero si ponosen in pa objavljena skupna fotografija, ki jo bosta lahko odnesla domov. V ta namen vas bomo v primeru, da sodelujete z več fotografijami  prosili, da izberete svojo najljubšo. Štiri objave, ki bodo skladne z natečajem in bodo imele največ všečkov pa bomo objavili tudi v našem glasilu.

Seveda pa ne moremo podcenjevati niti nagrade, ki se skriva v  druženju z osebo na katero ste ponosni. Recite ji HVALA. Vaš ponos pa bomo proslavljali ob nastopu Slam zverinami in pa tistih, ki se jim bodo pridružili na odru.

#ftrganoPONOSEN na ODRU

Izražanje ponosa terja tudi pogum. A verjamemo, da ga ti imaš. Zato smo ti pripravili prostor na odru. Če imaš tudi ti poezijo, ki govori o ponosu ali drugih pozitivnih čustvih,  se nam lahko pridružiš. Da bomo lahko tvoje delo razdelili med prisotne in se tako dodatno povezali pa te prosimo, da ga nam pošlješ ob prijavi na dogodek, ki je obvezna. O svojem sodelovanju boš dobil tudi potrdilo.

* Oddana dela so avtorjeva last. Z oddajo avtor dovoljuje objavo del in njihovo uporabo v namene promocije natečaja ter aktivnosti projekta v tiskanih in spletnih medijih. Tudi z objavo fotografije pa se strinjate z njeno uporabo v namene projekta.

TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj bo potekal od 07. 01. 2020 pa do 26. 01. 2020. Sodelovanje s fotografijami je možno pod vsemi objavljenimi videji in objavami organizatorja, ki bodo označeni s #ftrganoPONOSEN.  Tvojo poezijo pa nam lahko pošlješ vse do 1. februarja, vključno s tvojo prijavo na dogodek.

PRIJAVA NA DOGODEK

Prijavnica za nastopajoče:

Prijavnica za ostale #ftrgano PONOSNE udeležence:

Naj rečemo samo še: Ne boj se in ne manjkaj. Prihajaš med #ftrgano dobre, #ftrgano PONOSNE ljudi, ki želijo proslavljati vse dobro kar jih je naučilo življenje. Seveda boš zraven, kajne?

Ponosno, tvoj KMŠ

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

1. člen – Splošne določbe

Organizator natečaja je društvo Klub mariborskih študentov (v nadaljevanju organizator).

2. člen – Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje tekom dogodka predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Pri delu natečaja , ki  poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook in Instagram, lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene posameznemu profilu, na katerem poteka natečaj.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v natečaju.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.  

3. člen – Potek nagradne igre

Podrobna predstavitev in potek natečaja je na voljo na Spletni strani in/ali Facebook Profilu.

4. člen – Pravila nagradne igre

Datum začetka in zaključka natečaja je objavljen na Spletni strani in/ali Facebook profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

S sodelovanjem v natečaju se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani in/ali Facebook profilu.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v natečaju;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor pogoji natečaja pogojujejo sodelovanje v natečaju s tem da, udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja natečaja.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja natečaja brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

Udeleženec s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

5. člen – Nagrade

Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook Profilu, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

6. člen – Izbira nagrajencev

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom natečaja ter izbor nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Izbor nagrajencev bo potekal na dan, določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebook profilu, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja.

7. člen – Obveščanje nagrajencev

Udeleženec bo obvestilo in vabilo k prevzemu darila prejel prek zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku natečaja.

S sodelovanjem v posamezni natečaju udeleženec soglaša, da ga v primeru zmage organizator objavi na zidu Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«) oz. na spletni strani.

Rezultati natečaja  so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. člen – Prevzem nagrad

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 EUR.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, dokaz o sodelovanju v natečaju. 

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

9. člen – Varovanje informacij in osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom natečaja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posameznega natečaja osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev natečaja.

Udeleženec natečaja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe natečaja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali mobilna številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila.

S sodelovanjem v natečaju  udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

10. člen – Končne določbe

Udeleženci hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev natečaja,  če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook Profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@klub-kms.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Mariboru.

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@klub-kms.si 

 

0 odzivov

Povej mnenje

Bi se pridružili pogovoru?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja