Volitve 2018

27. 1. 2018, je v v poslovnih prostorih Kluba mariborskih študentov potekala prva redna skupščina v študijskem letu 2018, v sklopu katere so med drugim potekale volitve v organe društva KMŠ, volitve za svetnika Zveze ŠKIS ter svetnika Zveze ŠOLS.

Kandidati so na dogodku predstavili svoje cilje in vizijo ter odgovorili na vprašanja volivcev. Sledila je volitev, ki je potekala anonimno. Volili so lahko vsi polnoletni člani s statusom študenta. Po razglasitvi rezultatov je sledila še predstavitev in potrditev finančnega poročila za leto 2017.

Predstavitev kandidatov

Potek volitev

Rezultati volitev 2017 Rezultati volitev 2018
Upravni odbor:
 • Tim Gumilar, predsednik kluba
 • Ivan Stanojević, podpredsednik kluba
 • Anja Jurše, članica upravnega odbora
 • Jan Gumilar, član upravnega odbora
 • FIlip Bobek, član upravnega odbora
Upravni odbor:
 • Tim Gumilar, predsednik kluba
 • Ivan Stanojević, podpredsednik kluba
 • Anja Jurše, članica upravnega odbora
 • Jan Gumilar, član upravnega odbora
 • FIlip Bobek, član upravnega odbora
Nadzorni odbor:
 • Simon Sovič
 • Katarina Mihajlović
 • Mojca Lapi
Nadzorni odbor:
 • Jaka Miklavc
 • Simon Sovič
 • Brina Brigadir
Častno razsodišče:
 • Anja Sovič
 • Špela Dolinšek
 • Endrit Morina
Častno razsodišče:
 • Anja Sovič
 • Pika Cvikl
 • Endrit Morina
Svetnik Zveze ŠKIS:
 • Jan Gumilar
Svetnik Zveze ŠKIS:
 • Jan Gumilar
Svetnik Zveze ŠOLS:
 • Jan Gumilar
Svetnik Zveze ŠOLS:
 • Jan Gumilar

Izvoljeni člani

Struktura Kluba mariborskih študentov:

Klub je sestavljen iz večih med seboj povezanih organov, ki zagotavljajo uspešno delovanje društva. Organi so natančno opredeljeni v statutu, ki je objavljen na naši spletni strani.

Za vas smo pripravili tudi kratek opis sestave, ki ponuja osnovni vpogled v način organizacije dela aktivistov in umestitev vas – naših članov:

SKUPŠČINA:

Skupščina je najvišje študentsko predstavniško telo društva. Sestavljajo jo vsi redni člani društva. Skupščini lahko prisostvujejo vsi, ki si želijo biti posredno ali neposredno povezani z delovanjem društva.

Sklicevanje skupščine mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom sklica.

Pravico do glasovanja in odločanja na skupščini imajo vsi redni člani društva.

UPRAVNI ODBOR:

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovne naloge.

Sestavljajo ga predsednik društva, podpredsednik društva in blagajnik društva, ter dva do šest članov, ki jih izvoli skupščina.

NADZORNI ODBOR:

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva, ki spremlja in nadzoruje delo drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva in je za svoje delovanje odgovoren skupščini. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, in sicer iz dveh članov nadzornikov in predsednika nadzornega odbora.

ČASTNO RAZSODIŠČE:

Častno razsodišče je organ društva, ki na prvi stopnji obravnava kršitve nespoštovanja statuta in drugih aktov društva, neizpolnjevanja sklepov organov društva, delovanja v nasprotju z interesi, koristmi in ugledom društva in na podlagi tega vodi disciplinski postopek, izreka disciplinske ukrepe v skladu s tem statutom in predlaga razrešitve članov organov društva.

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, in sicer dva člana častnega razsodišča in predsednik častnega razsodišča.

PREDSEDNIK DRUŠTVA:

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva, ki društvo zastopa v pravnem prometu, pred državnimi organi in drugimi organi ali organizacijami v državi ali v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA:

Podpredsednik društva je namestnik predsednika društva in v primeru njegove odsotnosti opravlja njegove naloge ter je v tem času tudi njegovpooblaščenec. Podpredsednik z nastopom funkcije postane tudi član Upravnega odbora. Podpredsednik društva skrbi za koordinacijo med aktivisti ter organi društva in za povezovanje med njimi.